INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW TB2 ENERGIA Sp. z o.o. Sp. k. ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY Z TB2 ENERGIA Sp. z o.o. Sp. k.

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), TB2 ENERGIA Sp. z o.o. Sp. k. (dalej ,,Spółka’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TB2 ENERGIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Dolinna 27
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  b. w celu wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  c. w celu oferowania Pani/Panu przez Spółkę produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Spółki (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,
  d. w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  e. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Spółkę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  g. w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  h. w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  i. w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  j. w celach administracyjnych Spółki będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
  b. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
  c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
  d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
  e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
  g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
  h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  a. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej/ umowy dystrybucji energii elektrycznej/ umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 1;
  b. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania
  zgody,
  c. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółka może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 6.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. operatorom sieci dystrybucyjnych prądu, partnerom, z którymi współpracuje Spółka łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, w tym podmiotom z Grupy Telenerg – Bis wykonującym usługi na rzecz Spółki.
 7. Spółka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych. Profilowanie może być prowadzone przy okazji doboru odpowiedniej taryfy na podstawie parametrów zużycia energii lub innego rodzaju oferty na podstawie posiadanych danych.
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.
 10. Niektóre szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w regulaminach poszczególnych ofert Spółki, w umowach, na stronach internetowych Spółki.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

BYŁYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW TB2 ENERGIA Sp. z o.o. ORAZ KONTRAHENTÓW TB2 ENERGIA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd TB2 Energia Sp. z o.o. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników TB2 Energia Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich klientów TB2 Energia Sp. z o.o., o tym, że:

–    Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka TB2 Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

–   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników TB2 Energia Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

–     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych z TB2 Energia Sp. z o.o. umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy klientów TB2 Energia Sp. z o.o.),

–   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników TB2 Energia Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

–   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zawartych z TB2 Energia Sp. z o.o. umów regulujących kwestię wzajemnych praw i obowiązków (dotyczy klientów TB2 Energia Sp. z o.o.),

–     Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).

–     Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.

–    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Plik Rozmiar pliku
pdf RODO TB2Energia 196 KB
pdf RODOTB2EnergiaKlauzulaInfKontrahenci 194 KB