Budowa farmy fotowoltaicznej w Łodzi przez Telenerg – Bis Energia Sp. z o.o.

Pomysł realizacji projektu zrodził się z uwagi na konieczność podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego – celem poprawa jakości powietrza i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Lokalizacja inwestycji wykazuje odpowiedni poziom nasłonecznienia dla realizacji tego przedsięwzięcia, a w bezpośrednim sąsiedztwie nie są zlokalizowane źródła systemowe energii elektrycznej – co wpisuje się w konieczność wprowadzania generacji rozproszonej zwiększającej jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne. Beneficjent projektu dzięki prowadzonej działalności w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej posiada jednocześnie odpowiednie kwalifikacje i wiedzę na temat funkcjonowania rynku energii.

Projekt polega na budowie farmy fotowoltaicznej, która wyposażona będzie w: panele pv oparte bezpośrednio w gruncie, falowniki, system konstrukcji, instalację dc, instalację ac, stację transformatorową z okalającym utwardzeniem w bezpośredniej bliskości. Projektuje się ogrodzenie, zjazd z ul. Bieszczadzkiej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarze województwa łódzkiego.

zwiększenie udziału
energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii

inwestycja
przyjazna
dla środowiska

1922 panele
o łącznej mocy
499,72 kW

Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego zgodnie z „wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” z dnia 8 maja 2015 r.

Obiekt będzie produkował energię elektryczną, która będzie przekazywana do sieci energetycznej, skąd dalej będzie dystrybuowana do różnych punktów odbioru. Obiekt nie będzie ogólnodostępny, jednak osobom, które będą upoważnione do jego obsługi będzie zapewniona dostępność również w przypadku niepełnosprawności. Projekt spełnia zasadę równości szans i nie powoduje wystąpienia negatywnych skutków realizacji pomocy w postaci ograniczonego dostępu do rezultatów wsparcia dla jednej z płci.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarze województwa łódzkiego.

Celami szczegółowymi są:

 • redukcja emisji CO2, SO, CO, NOx i pyłów na obszarze województwa łódzkiego, a w szczególności na obszarze łodzi,
 • dywersyfikacja źródeł energii,
 • zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa energetycznego Telenerg – Bis Energia Sp. z o.o.,
 • dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa (dotychczas: obrót, dystrybucja energii elektrycznej, po realizacji inwestycji: wytwarzanie ee),
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa Telenerg – Bis Energia Sp. z o.o.,
 • podniesienie świadomości mieszkańców łodzi w zakresie wiedzy ekologicznej.

Cel główny projektu wpisuje się w cel działania IV w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Program stanowi element systemu wdrażania polityki spójności unii europejskiej, realizowany na poziomie regionalnym – w granicach województwa łódzkiego. Ma istotne znaczenie dla prowadzonej polityki w zakresie efektywności energetycznej.

Głównym źródłem finansowania projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii jest działanie IV.1 odnawialne źródła energii (oś priorytetowa IV gospodarka niskoemisyjna realizowana jest w ramach celu tematycznego 4 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach inwestycje w zakresie produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu: − energii wiatrowej − energii słonecznej − energii geotermalnej − energii z biomasy i biogazu − energii wodnej).

Projekt jest zgodny z celami określonymi na poziomie osi priorytetowej IV gospodarka niskoemisyjna działanie IV.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 odnawialne źródła energii.

Inwestycja dotyczy typu przedsięwzięcia przewidzianego w tym komponencie programu i jest zgodna z celem szczegółowym „zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych”.

Podstawowym rezultatem projektu jest: spadek emisji gazów cieplarnianych (co34)

 

Projekt polega na budowie farmy fotowoltaicznej, która wyposażona będzie w: panele PV oparte/posadowione bezpośrednio w gruncie, falowniki, system konstrukcji, instalację DC, instalację AC, stację transformatorową z okalającym utwardzeniem w bezpośredniej bliskości. Projektuje się ogrodzenie, zjazd z ul. Bieszczadzkiej.

Farma fotowoltaiczna będzie składała się z polikrystalicznych modułów o mocy znamionowej 260 Wp posadowione na stelażach stanowiących system mocowania paneli wykonanych w wersji stacjonarnej. Przewiduje się montaż 1 922 szt. paneli (1922 x 260 W = 499,72 kW).

Planowana powierzchnia zabudowy tj. powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przekracza 1 ha, a lokalizacja obejmuje obszary nie objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Planowana inwestycja pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Łodzi przez Telenerg – Bis Energia Sp. z o.o.”, dla której powierzchnia zabudowy tj. powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przekracza 1 ha, a lokalizacja obejmuje obszary nie objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

W dniu 09.03.2016 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi przedstawił opinię w zakresie braku znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

W dniu 12 sierpnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 zgodnie z którą: Najbliższymi obszarami ochrony należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk): Buczyna Gałkowska PLH100016, położony w odległości około 12 km w linii prostej; Buczyna Janinowska PLH100017, oddalony o około 18 km w linii prostej; Grądy nad Lindą PLH100022, położony w odległości około 21 km w linii prostej; Wola Cyrusowa PLH100034, położony w odległości około 23 km w linii prostej; Dąbrowa Grotnicka PLH100001, znajdujący się w odległości około 26 km w linii prostej; Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033, znajdujący się w odległości około 28 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia.

Projekt ze względu na rodzaj, charakterystykę, skalę przedsięwzięcia oraz odległość nie będzie miał znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, integralność i spójność obszarów należących do sieci Natura 2000.

Mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia należy wskazać, że realizacja inwestycji nie będzie się wiązać z modyfikacją charakterystyki hydromorfologicznej jednolitych części wód powierzchniowych, nie będzie się wiązać ze zmianami poziomu wód podziemnych w sposób, który powodowałby pogorszenie stanu jednolitych części wód lub skutkowałby brakiem osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód, nie będzie znacząco oddziaływać na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry. W dniu 26.08.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, a dn. 21.06.2017 r. wydał skorygowaną deklarację zgodnie z którą: … Wykazano skuteczność proponowanych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem. Dowiedziono również brak wpływu prac prowadzonych w ramach realizacji projektu na ocenę stanu elementów morfologicznych JCWP „Jasień”. Tym samym wykazano brak negatywnego wpływu realizowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla ww. JCWP i JCWPd.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) pn. Jasień (kod: RW6000171832189). W planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry aktualny stan określono jako zły. Potencjał ekologiczny określony został również na poziomie zły.

Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny.

Jednocześnie planowana inwestycja leży w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o numerze 72 (kod: GW600072); stan wód ilościowy dobry, chemiczny dobry. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy.

a) Decyzje, warunki, umowy

Firma dysponuje dokumentami niezbędnymi do przyłączenia inwestycji tj.:

 1. Warunki przyłączenia nr 5261410086 dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV (PGE Dystrybucja S. A.);
 2. Umowa Nr 5361410090 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektrowni fotowoltaicznej położonej przy ul. Bieszczadzka (dz. nr 91/2, 93, 94/5) w miejscowości Łódź (PGE Dystrybucja S. A.);
 3. W grudniu 2013 oraz w czerwcu 2016 r. wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji (Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-X.1820.2013 z dnia 05.12.2013 r. oraz Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-X.980.2016 z dnia 29.06.2016 r.). Na ich podstawie przygotowano projekt techniczny budowy i rozbudowy farmy fotowoltaicznej i uzyskano pozwolenia na budowę:
 4. Decyzja Nr DAR-UA-V.4.2016 z dn. 07.01.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Telenerg – Bis Energia Sp. z o.o. 94-111 Łódź, ul. Dolinna 27 obejmujące: farmę fotowoltaiczną wraz z linią kablową 15kV oraz stację transformatorową 15/0,4kV przy ul. Bieszczadzkiej 11 w Łodzi na terenie działek nr 91/2; 93; 94/5 obr. G-48;
 5. Decyzja Nr DAR-UA-V.512.2016 z dn. 21.07.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Telenerg – Bis Energia Sp. z o.o. 94-111 Łódź, ul. Dolinna 27 obejmujące: rozbudowę farmy fotowoltaicznej przy ul. Bieszczadzkiej 11 w Łodzi na terenie działek nr 92; 93; 94/5 obr. G-48.

b) Harmonogram i postępy prac

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W ŁODZI

Pomysł realizacji projektu zrodził się z uwagi na konieczność podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego – celem poprawy jakości powietrza i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Lokalizacja inwestycji wykazuje odpowiedni poziom nasłonecznienia dla realizacji tego przedsięwzięcia, a w bezpośrednim sąsiedztwie nie są zlokalizowane źródła systemowe energii elektrycznej – co wpisuje się w konieczność wprowadzania generacji rozproszonej zwiększającej jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne.

Beneficjent projektu dzięki prowadzonej działalności w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej posiada jednocześnie odpowiednie kwalifikacje i wiedzę na temat funkcjonowania rynku energii.

Projekt polega na budowie farmy fotowoltaicznej, która wyposażona będzie w: panele pv oparte bezpośrednio w gruncie, falowniki, system konstrukcji, instalację dc, instalację ac, stację transformatorową z okalającym utwardzeniem w bezpośredniej bliskości.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarze województwa łódzkiego.

Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego zgodnie z „wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” z dnia 8 maja 2015 r.

Obiekt będzie produkował energię elektryczną, która będzie przekazywana do sieci energetycznej, skąd dalej będzie dystrybuowana do różnych punktów odbioru.